• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  درجه تحصيلي استاد مشاور استاد راهنما عنوان پايان نامه رديف
  دکترای روانشناسی   - دكترمحمدي بررسی تاثیر درمان نگهدارنده متادون و تنتور اپیوم بر عملکردهای شناختی و سوگیری توجه نسبت به مواد افیونی در معتادان 1
  تخصصي روانپزشكي   - دكترمحمدي دكترآخوندزاده بررسی اثربخشی پنتوکسی فیلین به عنوان درمان کمکی در درمان کودکان مبتلا به طیف اوتیسم 2
  تخصصي روانپزشكي   - دكترآخوندزاده اثر درمانی تکمیلی میرتازاپین به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری 3
  تخصصي روانپزشكي   - دكترآخوندزاده
  دکتر رئیسی
  بررسی اثر درمانی تکمیلی سلکوکسیب در بیماران MDD 4
  دكتراي عمومي  دکتر نجاتی صفا  دکتر اربابی
  دکتر محمدی
  ارزیابی دیدگاه نگرش بیماران نسبت به افشای خبر بد در انستیتو کانسر و بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان شریعتی در در سالهای 86-85 5
  دكتراي عمومي  دکتر محمدی
   دکتر نجاتی صفا 
  دکتر اربابی
  دکتر شمس
  ارزیابی دیدگاه نگرش کادر درمانی نسبت به افشای خبر بد در انستیتو کانسر و بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان شریعتی در در سالهای 86-85 6
  تخصصي روانپزشكي  - دكترمحمدي دكترآخوندزاده مقايسه اثر دو داروي جينكوبيلوبا (قرص جينكوتيدي) و Ritaline در درمان كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال كمبود توجه- بيش ‌فعالي (ADHD) در يك مطالعه كارآزمايي باليني دو سو كور 7
  تخصصي روانپزشكي  دكتر آخوندزاده  دكتر احمدعلي نوربالا   بررسي تاثير بوسپيرون به عنوان درمان كمكي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مزمن كه ريسپريدون دريافت مي كنند 8
  فوق تخصصي روانپزشكي  دكتر شهريور، دكتر محمدي  دكتر تهراني دوست ، دكتر علاقبندراد  بررسي تاثير داروي متيل فنيديت بر حافظه بينايي و حافظه كاري در كودكان 7 تا 11 ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي- كم توجهي مراجعه كننده به كلينيك سرپايي بيمارستان روزبه تير 1385- تير1386 9
  دكتراي عمومي  دكتر سيديان ،
  دكتر نوروزيان 
  دكتر اربابي ، دكتر ابهري  بررسي وضعيت روان شناختي در بيماران با شكايت اختلال حافظه مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان روزبه و انجمن آلزايمر در سال 86 10
  دكتراي عمومي  دكتر صادقي، دكتر نجاتي صفا  دكتر اربابي  بررسي اثر خطاي بازانديشي در تصميم گيري هاي تشخيصي روانپزشكان در سال 1385 11
  تخصصي روانپزشكي  دكتر نجاتي صفا  دكتر اربابي ،دكتر محمدي  ارزيابي خدمات روانپزشكي رابط - مشاور( مشاوره هاي روانپزشكي) در بيمارستانهاي امام خميني و شريعتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1385 12
  تخصصي روانپزشكي  دكتر اميني  دكتر اسعدي بررسي الگوي جريان خون نواحي مختلف مغز بيماران 13
  - محمدي  فلاحي مبتلا به اسكيزوفرني و ارتباط آن با وضعيت باليني بيماران قبل وبعد از درمان با اولانزاپين 14
  تخصصي روانپزشكي  دكتر طريقتي، دكتر اميني  دكتر شريفي بررسي ارتباط علائم شبه سايكوتيك با شدت بيماري و عملكرد بيماران غير سايكوتيك مراجعه كننده به درمانگاه سرپايي بيمارستان روزبه( 86-85) 15
  فوق تخصصي روانپزشكي  - دكتر شهريور ، دكتر تهراني دوست بررسي تاثير آموزش " برنامه تربيت سازنده" به مادران در كاهش مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي- كم توجهي 16
  فوق تخصصي روانپزشكي  دكتر شهريور  دكتر محمدي ، دكتر تهراني دوست بررسي شيوع اختلالات روانپزشكي در كودكان و نوجوانان شهر تهران 17
  دكتراي عمومي  دكتر موسوي  دكتر نجاتي صفا اعتباريابي و بررسي حساسيت ويژگي پرسشنامه HADS ، BDI-FS و STAI-S به عنوان ابزارهاي غربالگري براي اضطراب و افسردگي و بررسي شيوع آنها در بيماران مبتلا به سرطان در بخش هاي انكولوژي بيمارستان شريعتي در سال 86-1384 18
  تخصصي روانپزشكي  دكتر محمدي ، دكتر شريفي  دكتر نجاتي صفا انطباق فرهنگي و ارزيابي روايي وپايايي نسخه فارسي ابزار" مقياس رضايت از خدمات ورونا-32 ( vsss-32) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان روزبه و خانواده آنها در سال 85-86 19
  دكتراي عمومي  دكتر صحرائيان دكترآخوندزاده ، دكتر اميني  دكتر نوروزيان بررسي تاثير داروي Ginko biloba بربهبودي اختلال حافظه و كيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به كلينيك MS بيمارستان سينا و انجمن MS ايران از سال 1385 20
  دكتراي عمومي  دكتر شريفي  دكتر كاوياني بررسي ويژگيهاي روان سنجي پرسشنامه افسردگي چند مقياسي شيكاگو 21
  فوق تخصصي روانپزشكي  دكتر كاوياني  دكتر شهريور، دكتر محمدي بررسي تاثير گروه درماني با رويكرد شناختي رفتاري در كاهش خشم نوجوانان دبيرستاني 22
  دكتراي عمومي  دكتر محمدي ، دكتر نجاتي صفا  دكتر اميني  تععين و مقايسه نگرش دانشجويان سال اول و آخر پزشكي نسبت به رشته هاي مختلف تخصصي باليني و برخي عوامل مرتبط با آن در سال 1385-1384 23