• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  دپارتمان روانپزشكی رابط- مشاور  ما مصمم هستيم تا نمونه ای موفق از نهادينه شدن روانپزشكی رابط- مشاور در زمينه های آموزشی ، پژوهشی و درمانی در سطح كشور ارائه نماييم.

  ماموريت مركز
  در دهه اخير، سازمان جهانی بهداشت ، تاكيد زيادی بر در دسترس بودن خدمات بهداشت روان برای عموم مردم، از جمله بيماران جسمی داشته است .همچنين طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی حداقل ده درصد از تخت های بيمارستان های عمومی بايد به روان پزشكی اختصاص يابد.
  گروه روان پزشكی رابط- مشاور با بهره گيری از تجارب اساتيد بيمارستان روزبه در اين زمينه ، مصمم است تا ضرورت و جايگاه روان پزشكی مشاوره را در كليه سطوح آموزش پزشكی نهادينه نمايد و همزمان به پژوهش در اين زمينه بپردازد.

  اهداف
  1- تلاش در جهت ايجاد بخشهای روان پزشكی مشاوره در بيمارستان های عمومی دانشگاه
  2- انجام پژوهشهای سازمان يافته در زمينه مشكلات روان پزشكی در بيماران جسمی و تاثير فاكتورهای روان شناختی در بروز ، سير طبيعی و درمان بيماری ها.
  3- ساخت و اعتباريابی ابزارهای روان سنجی ، تشخيص و غربالگری در زمينه روان پزشكی مشاوره.

  اولويت هاي پژوهشی
   1- انجام پژوهشهای پايه برای نشان دادن وضعيت كنونی بيماران طبی از جهت وجود مشكلات روان پزشكی و اقداماتی كه در اين خصوص در حال حاضر برای آنها انجام می شود.
  2- اعتبار يابی ابزارهای ويژه بررسی اختلالات روان پزشكی در بيماران طبی.
  3-  همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در اجرای    پروژه های مشترک و ایجاد زمینه برای نهادینه شدن سرویس روان پزشکی در بیمارستان های عمومی.
   4- ایجاد  تکنیک های   تحقیقاتی  مشترک  (Joint Research Clinic)   ) با سایر مراکز تحقیقاتی.
   5- ایجاد یک بانک اطلاعاتی محلی برای منابع داخلی و خارجی مرتبط با طب پسیکوسوماتیک.

  دستاوردها
  •    ارائه بيش از 60 سخنرانی.
  •    چاپ بيش از 18 مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی.
  •    ارائه بيش از 20 مقاله در همايش ها .
  •    انجام بيش از 15 طرح تحقيقاتی. 

  خدمات
  الف) ارائه خدمات روانپزشكی رابط مشاور در بيمارستان امام خمينی.
  1) راه اندازی درمانگاه تخصصی روانپزشكی رابط مشاور در بيمارستان امام خمينی (روزهای دوشنبه).
  2)  ارزيابی مشاوره های روانپزشكی رابط مشاور در بيمارستان امام خمينی و شريعتی.
  ب) ارائه خدمات روانپزشكی رابط مشاور در بخش خون و پيوند مغز استخوان بيمارستان شريعتی.
  ج) ارائه خدمات روانپزشكی رابط مشاور در بيماران مبتلا به ايدز / HIV+.
  د) ارائه خدمات روانپزشكی رابط مشاور در انستيتو كانسر.

  نمونه اي از پژوهشها

  1)    ارزيابی وضعيت سلامت روان در بيماران مبتلا به آلوپسی توتاليس و يونيورساليس.
  2)    بررسی اثر نالتروكسان در درمان خارشی اگزمای آتوپيك.
  3)    بررسی اثر سيتالوپرام در درمان خارشی روانزاد.
  4)    ارزيابی شيوع افسردگی در بيماران مبتلا به ايدز و ارتباط آن با تعداد لنفوسيتهای خونی
  5)    بررسی نگرش بيماران و كادر درمانی نسبت به چگونگی دادن خبر بد.
  6)    ارزيابی وضعيت سلامت روان در بيماران مبتلا به بيماريهای پمفيگوس.