• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  دپارتمان روانپزشکی کودک و نوجوان  هدف اصلی

  پژوهش و آموزش در زمينه اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان
  اهداف فرعی
  •    ارتقاء سطح دانش در زمينه روانپزشكی كودك و نوجوان
  •    ارتقاء بهداشت روانی  كودك و نوجوان
  •    تربيت پژوهشگر در زمينه روانپزشكی كودك و نوجوان
  استراتژی
  استراژيهای گروه پژوهشی روانپزشكی كودك و نوجوان برای رسيدن به اهداف فوق دارد ، انجام پژوهش در زمينه های زير مي باشد:
  1-    پژوهش در زمينه همه گير شناسی اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوانان در سطح كشور.
  2-    پژوهش در زمينه هنجاريابی پرسشنامه ها و آزمون های مورد استفاده در روانپزشكی كودك و نوجوان.
  3-    پژوهش در زمينه علامت شناسی اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان در ايران.
  4-    پژوهش در زمينه آسيب شناسی روانی اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان.
  5-    پژوهش در حوزه های نوروپسيكولوژيك اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان.
  6-    پژوهش در زمينه نقش فرزند پروری در بروز اختلالات رفتاری در كودك و نوجوان.
  7-    پژوهش در زمينه درمانهای دارويی در اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان با الويت بر:
  •    اختلالات پيش فعالی و كمبود توجه
  •    اختلالات نافذ رشد
  •    اختلالات خلقی
  •    اختلالات وسواسی
  •    اختلالات تيك و تورت
  •    اختلالات اضطرابی
  8- پژوهش در زمينه ارائه خدمات بهداشت روانی كودك و نوجوان در سطح كشور با تأكيد بر :
  •    مدارس
  •    مهدهای كودك
  •    جامعه
  9- پژوهش در زمينه درمانهای شناختی-رفتاری در درمان اختلالات روانپزشكی كودك و نوجوان با تأ كيد بر:
  •    اختلال پيش فعالی و كمبود توجه
  •    اختلالات رفتارايذايی
  •    اختلالات افسردگی
  •    اختلالات اضطرابی
  •     اختلال وسواسی
  •    آموزش خانواده
  10- پژوهش در زمينه درمانهای خانواده در كاهش و پيشگيری از اختلالات رفتاری كودك ونوجوان:
  •    خانواده درمانی
  •    آموزش خانواده
  •    در انجام پژوهشهای فوق از همكاری مراكز علمی و تحقيقاتی و صاحبنظران داخلی و خارج از كشور استفاده خواهد شد.
  برنامه عملياتی
  1-    فراهم آوردن يك بانك اطلاعاتی از تحقيقاتی كه در زمينه روانپزشكی كودك و نوجوان در ايران صورت گرفته است.
  2-    تهيه پرسشنامه ها و آزمونهای مورد استفاده در روانپزشكی كودك و نوجوان به منظور انجام تحقيقات لازم.
  3-    هنجاريابی پرسشنامه ها و آزمون های تهيه شده در قالب طرحهای تحقيقاتی.
  4-    انجام حداقل 6 طرح تحقيقاتی در سال.
  5-    اعلام الويتهای تحقيقاتی گروه پژوهشی به دستياران فوق تخصصی روانپزشكی كودك و نوجوان ، دستياران تخصصی روانپزشكی ، دانشجويان پزشكی ، روانشناسی بالينی به منظور جذب پژوهشگر براي اجرای پروژه های تحقيقاتی.
  6- آموزش روش شناسی تحقيق در روانپزشكی كودك و نوجوان به  پژوهشگران.
  7- برگزاری سمينارهای داخلی و بين المللی برای ارائه آخرين تحقيقات ارائه شده  در زمينه روانپزشكی كودك و نوجوان:هر 2 سال حداقل يك سمينار.
  8- برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت برای دست اندر كاران بهداشت روانی كودك و نوجوان.

  ساختار تشكيلاتي گروه
  1- مسئول گروه : مسئول نظارت و هماهنگی بر فعالیتهای گروه می با شد.
  2- کمیته پژوهش : مسئولیت تصویب طرحهای تحقیقاتی ،و تصویب بودجه طرحها و نظارت بر حسن اجرای طرحها را بر عهده خواهد داشت.
  3- کمیته آموزش: مسئولیت ارائه برنامه های آموزشی  در سطح جامعه را بر عهده خواهد داشت.
  4- پرسنل : وجود حداقل یک منشی در صورت امکان وجود یک کارشناس پژوهش برای بررسی طرح ها و نتایج آنها و کمک به پژوهشگران در تحلیل اطلاعات و ارائه آنها.

  ارزشيا بی  

  ارزشیا بی  طرحهای تحقیقاتی در درجه اول با ناظر منتخب از طرف کمیته پژوهش است که در نهایت در کمیته پژوهش مورد تصویب قرار خواهد گرفت. مجری هر طرح در مراحل مختلف که تعیین آن با کمیته پژوهش است بایستی گزارشی از مراحل اجرای طرح را ارائه دهد.
   در پایان هر سال گزارشی از فعالیتهای انجام شده در گروه از نظر پژوهش و آموزش آماده و شورای عالی مرکز جهت ارزشیابی نهایی ارائه خواهد شد.