• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir  مرکز روان شناسی بالينی دکتر سعيد شاملو

  تأسيس: سال 1355 هجری شمسی
  بنيان گذاران:
   دانشکـدۀ پـزشکـی دانشگـاه تـهران، رئیـس وقت بیمارستان روزبه (دکتر سیّد جواد نوربخش)، و اساتید روان شنـاسی: دکتر سعید شاملو، دکتر ولی الله اخوّت، دکتر نادر نوع پرست، دکتر حبیب الله قاسم زاده؛
  هدف:
   آموزش روان شناسی بالینی در سطوح مختلف تخصّصی روان شناسی و روان پزشکی( آموزشهاي روان درماني شناختي-رفتاري)؛ ارائۀ خدمات بالینی اعمّ از ارزیابی و درمان؛ تأکید بر اهمّیت کار تیمی در فعّالیّت های آموزشی، پژوهشی و درمان؛ تأکید بر متدولوژی و روش شناسی علمی؛ تأکیدبر رویکرد چند رشته ای و میان رشته ای (مخصوصاً ارتباط روان شناسی با علوم شناختی؛ نوروساینس، جامعه شناسی و فرهنگ).

  فعّاليت ها:
   1- تأسیس و راه اندازی برنامۀ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در ایران- این نخستین باری بود که چنین برنامه ای با هدف آموزش دانشجویان که بتوانند با برخورداری از مبانی علمی قوی، فعّالیّت های مربوط به ارزیابی روان شناختی و مداخله های درمانی را انجا  دهند، تنظیم و اجرا می شد. از ویژگی های بسیار مهمّ این برنامه، دسترسی به بیماران بستری   سرپایی و انجام کارهای بالینی زیرنظر مستقیم اساتید روان شناسی و روان پزشکی بود.

  2- تأسیس کلینیک شناختی- رفتاری در درمانگاه های تخصّصی بیمارستان: در این کلینیک اعضای هیئت علمی روان شناسی، به فعّالیّت های درمانی بیماری ها و از آن جمله اختلال های اضطرابی، افسردگی، شخصیّت، اختلال شخصیّت، مسائل زناشویی ،  مداخله  در  بحران ،  حل  مسأله ،کنترل استرس و غیره می پردازند.
  3- تأسیس کلینیک هایی برای ارزیابی روان شناختی بیماران بستری و سرپایی: ارزیابی شخصیّت، فعّالیّت های شناختی و هوش، نوروپسیکولوژی و آزمون های اختصاصی بالینی.
  4- آموزش:
      آموزش نظری و عملی CBT وگرايش هاي مرتبط  برای رزیدنت های روان پزشکی؛
      تدریس مبانی و مفاهیم روان شناسی برای رزیدنت های سال اوّل روان پزشکی؛
      آموزش آزمون ها و آزمون سازی برای رزیدنت های سال اوّل روان پزشکی
      تدریس مبانی روان شناختی در روان پزشکی برای دانشجویان سال پنجم روان پزشکی.
      تدریس آشنایی با روان شناسی بالینی برای دانشجویان سال پنجم پزشکی؛
      تدریس ارزیابی روان شناختی برای دانشجویان سال پنجم پزشکی؛
      تدریس روان شناسی عمومی برای دانشجویان سال دوّم پزشکی؛
  5- پژوهش
  روان شناسان مرکز، نقشی بسیار فعّال در امر پژوهش و انتشار مقاله های تخصّصی دارند و تـاکنون ده ها مقاله دربارۀ سیمایه های بالینی و محتوایی علایم اختلال های روانی، پردازش اطّلاعات، حافظه، آزمون های بالینی، خودکشی و غیره در مجلّات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند و بیش از 25 کتاب تألیف یا ترجمه  کرده اند.
  6- ارتباط با مراکز علمی داخل و خارج کشور
  7- دورنما و فعّالیّت های آینده: ازجمله فعّالیّت های مـرکـز در آیـندۀ نـزدیک، اجرای بـرنـامـۀ دکتـرای روان شناسی بالینی با گرایش شناختی است که به تأیید دانشگاه رسیده و در شورای عالی برنامه ریزی در حال بررسی است.