• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  دپارتمان روانشناسی فرهنگی  اهداف

  هدف اساسی این دپارتمان آموزش و پژوهش در مورد تعادل فرهنگ با رفتار انسان است.
  این دپارتمان قصد دارد تاثیر عوامل فرهنگی بر اندیشه ، رفتار و بیماریهای روانی را بررسی نموده و آموزش دهد.
  استراتژيها

   پژوهش های  اپیدمیولوژیک  و  قوم  شناسانه  ملی و بین المللی در زمینه اختلالات روانپزشکی ، پژوهش های بین فرهنگی  در مورد تفاوت های شناختی و رفتاری، تحقیق  در مورد سندرم های وابسته به فرهنگ  و پژوهش در مورد تاثیر زمینه فرهنگی بر  رفتار اجتماعی ، ابزار هیجان و نحوه بروز تنش های روانی از جمله راهبردهای پژوهشی این دپارتمان است.
  این دپارتمان با کمک اعضاء و با دعوت از صاحب نظران داخلی و خارجی به آموزش و ترویج دستاوردهای علمی اقدام می نماید.
  برنامه های عملياتی
  الف : ساختار تشکیلاتی دپارتمان : مسئول اجرای مصوبات شورای علمی دپارتمان ، نظارت بر روند انجام فعالیت ها و هماهنگی بین دپارتمان با سایرین خواهد بود.
  ب : شورای علمی دپارتمان : مسئول سیاست گزاری ، بررسی طرح های پژوهشی و آموزشی ارائه شده ، تعیین و تخصیص بودجه عمومی و اختصاصی و ارزشیابی سالانه فعالیت دپارتمان است.
   ج : ناظران : جهت هر طرح پژوهشی و آموزشی از سوی شورای علمی دپارتمان یک ناظر بی طرف تعیین می شود. ناظر بر اساس چک لیست و به فواصل منظم این فعالیت ها را ارزشیابی نموده و گزارشات خود را به شورای علمی دپارتمان ارائه خواهد نمود.
  د : پرسنل : شامل منشی و پرسنل خدماتی مشترک با سایر دپارتمان های مرکز خواهد بود. دپارتمان قصد دارد
  در یک دوره پنج ساله به اهداف عملیاتی ذیل دست یابد:
  الف : به انجام رسانیدن حداقل شش پژوهش داخلی
  ب :   به انجام رسانیدن حداقل سه پژوهش بین المللی
  ج : برگزاری حداقل شش سخنرانی
  د : مشارکت در برگزاری حداقل دو کارگاه رفتار آموزشی یا سمینار علمی.

  نظارت و ارزشيابی :
  الف : ارزشیابی درونی : شورای علمی دپارتمان جهت هر طرح پژوهشی ، کارگاه آموزشی و سمینار علمی  یک ناظر بی طرف تعیین می نمایدناظر براساس چک لیست و به فواصل منظم این فعالیت ها را ارزشیابی نموده و گزارشات خود را به شورای علمی دپارتمان ارائه     خواهد نمود.شورای  علمی دپارتمان هر ساله فعالیت دپارتمان را با توجه به گزارش ناظران بررسی و گزارش  سالانه خود را به استحظار شورای علمی مرکز خواهد رساند.در انتهای دوره پنج ساله نیز گزارش جامع فعالیت دپارتمان ارائه خواهد گردید.
  ب : ارزشیابی برونی : دپارتمان از نظارت مداوم شورای عالی مرکز استقبال کرده و از پسخوراند سالانه آن شورا جهت تصحیح روند کاری خود استفاده خواهد نمود.

  الويت های پژوهشی در گروه روانپزشکی و روانشناسی فرهنگی :
  الف -  تاثیر عوامل فرهنگی بر میزان شیوع ، نحوه بروز ، سیر بالینی و نتایج درمانی سندرم های روانپزشکی .
  ب - تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار شناخت ،هیجان ، نابهنجاری های روانشناختی و درمان های  روانشناختی.

  برنامه های آموزشی مورد نياز گروه :
  دوره های تکمیلی و فرصت های مطالعاتی برای اعضای گروه جهت ارتقاء سطح پژوهش ، آشنایی با تحولات روز دنیا در زمینه روانپزشکی و روانشناسی فرهنگی و جلب همکاری مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی.

  همکاری با پژوهشگران ، سازمانها و انجمن های علمی خارجی :
  1-    گروه روانپزشکی فرهنگی دانشگاه مک گیل کانادا
  2-    Dr. Kim H. Knight
  3 - Dr. Morton H. Elfenbein
  4- Dr. Steven D. Hollon

  امکانات و فعاليت های گروه برای جذب بودجه از خارج از مرکز :
  مراکز زیر ممکن است به زمینه های پژوهی این گروه علاقه‌مند‌‌‌ باشند و بتوانند قسمتی از هزینه های پژوهشی گروه را تامین کنند :

  1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  2- وزارت آموزش و پرورش
  3- مرکز گفتگوی تمدن ها
  4- سازمان ملی جوانان