• امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - Wed 09 20 2017
 • www.pprc.tums.ac.ir

  اعضای مرکز

    دکتر محمدرضا محمدی 
    ریاست مرکز 
    فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
    داخلی 289/55419151-5 
    رزومه

    دکتر شاهین آخوندزاده 
    معاونت پژوهشی مرکز 
    متخصص نوروسایکوفارماکولوژی 
     
    رزومه

     دکتر احمدعلی نوربالا 
  روانپزشک 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه

          دکتر مریم نوروزیان
    نورولوژیست 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه

        دکتر محمد اربابی 
    روانپزشک 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه 

        دکتر ونداد شریفی 
    روانپزشک 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه 

      دکتر جواد محمودی قرائی 
    روانپزشک کودک و نوجوان 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه 

          دکتر علی اکبر نجاتی صفا 
    روانپزشک 
    عضو شورای پژوهشی 
     
    رزومه

  سید سلمان علوی
  کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
  دانشجوی دکتری پژوهشی
  55422002
  رزومه

    ندا سپاسی
  کارشناس امور پژوهشی
  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  55419151

    سمانه الهی
  کارشناس امور مجله
  کارشناس علوم تربیتی
  55413540

    دکتر فاطمه اسدیان
  کارشناس امور پژوهشی
  پزشک عمومی
  55419151

    مریم سلمانیان
  دانشجو دکتری پژوهشی
  کارشناس ارشد روانشناسی شناختی
  55419151

    سید علی مصطفوی
  دانشجو دکتری پژوهشی
  کارشناس ارشد تغذیه
  55422002

    هادی زرافشان
  دانشجو دکتری پژوهشی
  کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
  55422002
  رزومه

    سوده آقا محمدی
  دانشجو دکتری پژوهشی
  کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان
  55419151

    نگار زمانی
  حسابدار مرکز
  کارشناس ارشد حسابداری
  55422002